Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. Opdrachtnemer: Maartje Ronda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 82916853, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 • 3. Klant: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.
 • 4. De opdrachtgever en de klant kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
 • 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.
 • 6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. 2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
 5. 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. 6. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 - Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. 1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte.
 3. 3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.
 4. 4. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 5. 5. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 6. 6. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 7. 7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 4 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden.
 2. 2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 5 – Inhoud cursus en coachingstraject

 1. 1. De cursusduur varieert en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd.
  2. Klant behoudt levenslang, maar tenminste zo lang Geluksplukkers bestaat, toegang tot de inhoud van de cursus.
  3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.
  4. De duur van het coachingstraject bedraagt 3 maanden, maar kan in overleg worden verlengd.
  5. Bij afname van het coachingstraject ontvangt de klant gedurende het traject toegang tot de online leeromgeving.

Artikel 6 – Inloggegevens online leeromgeving en community

 1. 1. De inloggegevens van de leeromgeving mogen niet worden gedeeld met derden. Iedere deelnemer aan
  de online cursus dient zijn/haar eigen inloggegevens te hebben. Je mag de cursus dus niet delen met andere mensen.
  2. Per aangekochte cursus kun je met één Instagram account deelnemen aan de VIP week (online community) op Instagram.
  3. Per aangekochte cursus kun je met één account deelnemen aan de live sessies die worden gegeven via Zoom, of een soortgelijk programma.
  4. Vernemen wij dat de cursus of inloggegevens toch gedeeld worden met derden, dan wordt je de toegang tot de cursus en online community ontzegd.

Artikel 7 – Niet goed, geld terug garantie

 1. 1. Gedurende een periode van 14 dagen, ingaande vanaf het moment van de eerste betaling, geldt er een niet goed, geld terug garantie.
  2. Klant kan aanspraak maken op deze garantie als aan de voorwaarden uit lid 3 van dit artikel is voldaan.
  3. Klant heeft (1) de videolessen doorlopen, (2) de werkboeken en worksheets uitgebreid ingevuld en (3) actief deelgenomen in de bijbehorende community.
  4. Klant dient aan te kunnen tonen dat er actief is deelgenomen aan de cursus en community.

Artikel 8 – Betaling 

 1. 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW voor bedrijven en inclusief BTW voor particuliere opdrachtgevers. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten staan vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
  3. Met de aankoop van een cursus of coachingstraject of ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus of coachingstraject wordt doorlopen dan wel gebruik word gemaakt van de diensten van opdrachtnemer.
  4. Klant verkrijgt pas toegang tot de aankoop na volledige betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij er wordt betaald in termijnen.
  5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de prijzen gedurende het jaar te wijzigen.

Artikel 9 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst 

 1. 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan
  functionaliteit van een of meer onderdelen van de online content te wijzigen of stoppen voor een bepaalde
  periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
  2. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft
  klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan opdrachtnemer.
  3. Klant ontvangt direct na aankoop toegang tot de cursus. De diensten van opdrachtnemer zijn zodoende
  uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te
  annuleren. Als de cursus niet goed genoeg wordt geacht door de klant, heeft de klant volgens artikel 8
  recht op de Niet goed, geld terug garantie.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid schade

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan in de cursus.
4. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door opdrachtnemer in rekening is gebracht aan klant.
5. De klant vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.


Artikel 11 - Overmacht 

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten,
waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
2. Beeldmateriaal uit de cursus mag niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden
gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden
gebruikt.
3. Het is klant tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder
templates en handleidingen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht van opdrachtnemer.  Opdrachtnemer is in een dusdanig geval gerechtigd klant te factureren.

Artikel 13 - Klachtenregeling
Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 14 - Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Opdrachtnemer geeft geen garanties tot verbetering prestaties of winst uit campagnes. Opdrachtnemer doet haar uiterste best een scala aan suggesties te bieden, maar is niet aansprakelijk voor het eindresultaat.
3. Doordat de diensten van opdrachtnemers deels online worden gegeven, kan zij niet garanderen dat al haar diensten te allen tijde overal beschikbaar zijn.
4. Tijdens een online cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.
5. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 15 – Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Geschillen zullen enkel worden beslechtigd in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.